Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika infekčních onemocnění pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR)

V posledních několika letech jsou do rutinní klinické praxe zaváděny molekulárně biologické metody. Jednou z nich je polymerázová řetězová reakce (PCR). Pomocí této metody lze na základě komplementarity bází obsažených v molekule nukleové kyseliny (NA) namnožit cílovou NA. Přítomnost cílové NA ve vyšetřovaném vzorku je dále prokazována různými postupy (elektroforéza s následnou vizualizací v UV světle, hybridizace se specifickými sondami NA s následnou imunoenzymatickou vizualizací či s využitím fluorescenčně značených sond v uspořádání Real-time PCR). Metoda se vyznačuje rychlostí průkazu, vysokou specifitou i citlivostí (téměř 100%). Ve srovnání s ostatními "klasickými" metodami zůstává problémem standardizace této moderní metody.
Klinické využití PCR diagnostiky v oblasti humánní medicíny je velmi široké. Má velký význam v typizaci HLA systému, stále častěji je využívána v diagnostice dědičných či onkologických onemocnění. Pomocí PCR je možné testovat funkci případně aktivitu genů pro produkci specifických molekul (např. geny pro produkci cytokinů).
V neposlední řadě metoda PCR umožňuje přímo detekovat široké spektrum infekčních agens. Tímto způsobem je možné stanovit NA původců virových, bakteriálních, houbových nebo parazitárních onemocnění. Využití přichází v úvahu především pro patogeny s obtížným nebo dlouhodobým kultivačním průkazem (především zástupci rodu Mycobacterium, původci pohlavních nákaz - Chlamydia, Neisseria, Treponema pallidum, původce Lymské choroby atd.). V porovnání s metodami stanovujícími protilátky, PCR detekuje infekci ještě před sérokonverzí nebo u pacientů s nedostatečnou tvorbou protilátek. Detekce patogenů metodou PCR je závislá na počtu organismů přítomných ve vyšetřovaném vzorku. Může být ovlivněna technologií odběru vzorku, stavem pacienta nebo stupněm infekce.
Naše pracoviště využívá metodiku PCR v diagnostice infekčních onemocnění.

Přímý průkaz Mycobacterium tuberculosis complex (MBT-PCR)

Přímý průkaz Bordetella pertussis/parapertussis (Pertuse–PCR)

Přímý průkaz Legionella pneumophila (Legionella–PCR)

Přímý průkaz Borrelia burgdorferi sensu lato (Borrelia – PCR)

Přímý průkaz Listeria monocytogenes (Listeria–PCR)

Přímý průkaz Chlamydia trachomatis (Chlamydia–PCR)

Přímý průkaz viru hepatitidy typu B (HBV-PCR) a typu C (HCV-PCR)

Přímý průkaz herpetických virů (HSV I/II – PCR, EBV-PCR, CMV-PCR , HHV6-PCR)

Přímý průkaz Enteroviru (Enterovirus–PCR)