Imunologické pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

je součástí Centra imunologie a mikrobiologie
ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
sídlo imunologického pracoviště: Areál Masarykovy nemocnice Bukov, budova S (Na Kabátě 229)

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) byl zřízen podle § 86 odst. 1 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. dnem 1. ledna 2003.

Pracovní náplní imunologického pracoviště ZÚ je lékařská aplikace vědního oboru imunologie (alergologie a klinická imunologie resp. lékařská imunologie). Jedná se o diagnostickou, dispenzární, terapeutickou a výzkumnou činnost, prováděnou v souladu s aktuálními vědeckými poznatky v tomto oboru. Činnost v obou oborech se opírá o poznatky publikované v odborné literatuře a současně vychází z postojů odborných vědeckých společností (Společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, Česká imunologická společnost).

Více informací o zdravotním ústavu

Obecně prospěšná společnost Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s.

vznikla dne 8. března 1999 usnesením Krajského soudu č.j. F 26442/98; O 46; /40 v souladu se Zák. č. 227/1997 Sb. Toto usnesení nabylo právní moci dne 7. dubna 1999. Ve smyslu tohoto usnesení přecházejí na společnost v souladu s § 35 odst. 3 tohoto zákona všechna práva, závazky a majetek Nadace Imunologie Ústí nad Labem, se sídlem Na Kabátě 229, Ústí nad Labem, IČO 44556721, která zanikla dnem vzniku obecně prospěšné společnosti. Hlavním cílem Imunologie Ústí nad Labem o.p.s. je podpora vzdělávání v oboru alergologie a klinické imunologie.