Odběry

Používaný odběrový systém

typ materiálu

Typ Odběrové zkumavky

použití - Vyšetření

Srážlivá žilní krev

Zkumavka bez antikoagulantu.
Např. Vacutainer s červeným víčkem. 

Vyšetření humorální imunity - žádanka A1

Průkaz nukleových kyselin PCR
(CMV,HBV,HCV,HSV,VZV, enterovirus) - žádanka A2

Vyšetření specifického IgE - žádanka C

 -      “       -        zcela naplněna

Vyšetření ECP - žádanka A1

Nesrážlivá žilní krev
( EDTA )

Zkumavka s EDTA.
Např. Vacutainer s fialovým
víčkem. 

Krevní obraz - žádanka B
Imunofenotypizace - žádanka B
Stanovení antitrombocytárních protilátek - žádanka B
Histamin - žádanka A1, C

Vyšetření humorální imunity - žádanka A1
Nevhodné pro: stanovení RF, ELFO, AFP, Anti-IA2, IL-6, TNFa

Průkaz nukleových kyselin PCR (EBV, CMV, HSV, VZV
HHV-6,enterovirus, borelie, chlamydie, N.mening., Str.pneum., Haem. infl., listerie, vyšetření rizikových alel lidského genomu) - žádanka A2

 

Nesrážlivá žilní krev (heparin)

Zkumavka s heparinem Např. Vacutainer se zeleným víčkem.

Všechna vyšetření buněčné imunity - žádanka B

Vyšetření humorální imunity - žádanka A1
Nevhodné pro: stanovení RF, ELFO, AFP, Anti-IA2, průkaz nukleových kyselin PCR

Vyšetření specifického IgE - žádanka C

 

Likvor

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy.

Cytologie,  imunochemické a speciální vyš.í likvoru - žádanka D

Průkaz nukleových kyselin PCR (CMV, EBV, HSV,VZV HHV-6, enterovirus, borelie, chlamydie, N.mening., Str.pneum., Haem. infl., listerie) - žádanka D

Moč

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy

Stanovení paraproteinu, vyšetření humorální imunity - žádanka A1 a A2

Sterilní polystyrénová / polypropylenová  zkumavka

Průkaz nukleových kyselin PCR (CMV, chlamydia, borelie, Legionella pn.) -  žádanka A2

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Stolice

Plastová nádobka na odběr stolice.(vydává ambulance CIM)

Přímý průkaz Helicobacter pyllori, vyšetření kalprotektinu - žádanka A2

Sliny

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy

Vyšetření humorální imunity - žádanka A1, sekreční imunita

Průkaz nukleových kyselin PCR (EBV) - žádanka A2

Výplach

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy

Průkaz nukleových kyselin PCR (pertusse/ parapertusse, RSV/hMPV) - žádanka A2

Bronchioalveolární laváž

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy

Imunofenotypizace - žádanka B

Sterilní polystyrénová / polypropylenová  zkumavka

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Kostní dřeň

Zkumavky s EDTA nebo heparinem příp. s PBS

Imunofenotypizace - žádanka B

Sputum

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy

Průkaz nukleových kyselin PCR (MBT, Legionella pn.,  Mycoplasma pn., RSV/hMPV ) - žádanka A2

Sterilní polystyrénová / polypropylenová  zkumavka

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Stěry

Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka s transportním médiem

Průkaz nukleových kyselin PCR (HSV I/II, VZV) - žádanka A2

Stěry, výtěry

Suchý sterilní tampon

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Zkumavka s transportním médiem

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Hnisy, tonsilly, punktáty, exsudáty a ost. klin. materiál

Sterilní polystyrénová / polypropylenová  zkumavka

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Anaerobní kultivace

Odběrová souprava k anaerobní kultivaci

Odběr na mikrobiologické vyšetření, příprava vakcín

Příprava pacienta před vyšetřením

Odběr nalačno Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.
Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pro vyšetření hladiny protilátek lze odběr uskutečnit i během dne. Vzorek však nesmí být chylózní či hemolytický.
Ranní moč Střední proud moče po omytí zevního genitálu.
Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem.
Stolice Odběr malého vzorku stolice (velikosti přibližně lískového oříšku) se provádí do speciálního odběrového kontejneru (vydává odběrová ambulance CIM).

Odběr vzorku

Odběry žilní krve

Uzavřený odběrový systém VACUTAINER:

Při použití uzavřeného systému (zkumavek Vacutainer) dle potřeby přiložíme škrtidlo, do držáku se vloží vhodná jehla, provede se venepunkce a potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Turniket je možno odstranit jakmile začne krev vtékat do zkumavky. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla.
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:

 • zkumavky s přísadami
 • zkumavky bez přísad

Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: EDTA, citrát, heparin, oxalát a fluorid.
Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením.
Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.

Otevřený odběrový systém:

Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže. Provede se venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve a do stříkačky se opatrně nasaje potřebné množství krve (rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly). Je-li třeba odebrat větší množství krve, použije se další stříkačka. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoliv pohybu v žíle. Odebraná krev se ze stříkačky volně vypouští v dostatečném množství do jednotlivých odběrových nádobek podle potřebných druhů a počtu požadovaných odběrů. Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením. Lze použít také techniku, kdy venepunkci provedeme pouze jehlou a krev necháme z jehly volně vytékat přímo do zkumavky podle požadovaných odběrů. V tomto případě je třeba zachovat doporučené pořadí odběrů, jak je uvedeno v odstavci pro uzavřený odběrový systém.
Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly nebo uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.

Odběr žilní krve za zvláštních podmínek

Doporučený postup odběru při současném podávání infuze:
Odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1hod. Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze.

Eosinofilní kationický protein (ECP)
Zvláštní požadavky odběru lze uskutečnit následujícími způsoby:

ODESLÁNĺ VZORKU KRVE:

 • Odběr krve by měl být prováděn do skleněné vakuové odběrové zkumavky. Je důležité, aby nádobka byla zcela naplněna.
 • Po odběru odběrovou zkumavku 5x jemně obrátit.
 • Zaznamenejte čas odběru a do 1 hodiny po odběru dopravte na CIM ZÚ. Při přepravě musí být dodržena teplota 20-25 °C. Teplota nesmí kolísat o více než 1 °C.
 • Vhodná je přeprava v polystyrenovém obalu nebo v termosce.

ODESLÁNĺ ZMRAŽENÉHO SÉRA:

 • Odběr krve by měl být prováděn do skleněné vakuové odběrové zkumavky. Je důležité, aby nádobka byla zcela naplněna.
 • Po odběru odběrovou zkumavku 5x jemně obrátit.
 • Vzorek nechat stát při pokojové teplotě (20-25 °C) 1 až 2 hod.
 • Zcentrifugovat při cca 3200 otáček (1000-1350 g) 10 min. při pokojové teplotě.
 • Oddělit sérum do nové zkumavky a vzorek zamrazit.
 • Zmražený vzorek (suchý led) dopravit na CIM ZÚ.

ODBĚR NA AMBULANCI CIM ZÚ - po objednání.

Tryptáza
V případě suspektní anafylaktické či anafylaktoidní reakce se doporučuje odebrat vzorek srážlivé krve v rozmezí 15 min.- 3 hod. po této reakci. (Pokles hladin k normálním hodnotám se předpokládá během 12-14h po reakci).

Komplement
Vzorek na funkční vyšetření komplementu (CH 50) musí být bezpodmínečně dopraven do laboratoře do 1 hodiny po odběru, případně do doby analýzy uchováván při teplotě -20°C. Při uchovávání déle než 5 dní při teplotě nižší než -40°C. Vzorek se v každém případě musí zpracovat (analýza či uchování) nejdéle do 2h po odběru.

Kryoglobuliny
Vzorek se odebírá výhradně v odběrové místnosti CIM. Odběr musí probíhat v termostatu zahřátou jehlou do předehřáté zkumavky a vzorek se musí ihned uložit do termostatu.

Buněčná imunita - objednávky, odběry
Vyšetření buněčné imunity je nutno objednat: tel. 477 751 819 , nebo u vedoucího oddělení buněčné imunity na tel. 477 751 800/806 . Druhá možnost je doporučena zvláště je-li nutné sdělit podstatné anamnestické údaje a klinické okolnosti.
Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve:

 • EDTA pro imunofenotypizaci, KO a stanovení anti-trombocytárních protilátek
 • heparin pro všechna vyšetření buněčné imunity včetně funkčních testů.

QuantiFERON-TB GOLD
Pro vyšetření jsou používány speciální odběrové zkumavky, které dodáme spolu s podrobnými podmínkami odběru lze telefonicky domluvit na tel. 477 751 819). Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru (po domluvě lze využít naši svozovou službu – p. Rajchl tel. 602 215 986, p. Rajchlová tel. 724 325 038). Před doručením do laboratoře (CIM ZÚ Ústí nad Labem, areál Masarykovy nemocnice, budova S, Na Kabátě 229, Ústí nad Labem-Bukov) musí být vzorek uchováván v teplotním rozmezí 22±°C .

Možné chyby při odběru žilní krve

Chyby při přípravě

 • Pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, která mohou ovlivnit až znemožnit některá stanovení.
 • V době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi obsahující měřený analyt a nebyla přijata dostatečná opatření k zamezení kontaminace vzorku.
 • Pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou ovlivnit stanovení.
 • Nebyla dodržena doporučená doba odběru nebo doporučená příprava pacienta před odběrem.
 • Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži.
 • Nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací.

Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru:
Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace proteinů.

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
Hemolýza vadí velké části imunochemických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

Hemolýzu může způsobit:

  • Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku.
  • Použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev násilně aspiruje.
  • Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku.
  • Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky.
  • Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře.
  • Zmrznutí vzorku krve.
  • Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.
  • Použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla.

Odběr likvoru

Pacient je vsedě s opřenýma rukama nebo vleže na boku, kolena jsou co nejvíce přitažena k břichu, záda vyklenutá. Pečlivě se vydezinfikuje bederní část zad. Lumbální jehlou se provede punkce v oblasti mezi trny druhého a třetího nebo čtvrtého bederního obratle. Odběr provádí vždy lékař. Do sterilní zkumavky se odebere asi 5ml mozkomíšního moku, ihned se zazátkuje a zašle do laboratoře. Materiál by měl být odebírán co nejsterilněji a měl by být dopraven do laboratoře co nejrychleji.

Odběr slin

Třicet minut před odběrem slin je doporučeno nejíst, nepít, nečistit si zuby a nekouřit. Uchopte nádobku těsně pod zátkou a zátku odstraňte (vnitřní pouzdro nechte v průhledné odběrové zkumavce) a naplňte nádobku slinami. Uzavřete důkladně zátkou, označte jménem, příjmením a rodným číslem, Pokud nelze nádobku se slinami dopravit ihned do laboratoře, uchovávejte ji v lednici, obsah však nesmí zmrznout. Zaznamenejte dobu odběru slin a také druh a dobu požití jakéhokoliv léku před odběrem.

Odběr sputa

Před odběrem je dobré vypláchnout ústa vodou. Pacient se snaží vykašlat hlenovitý sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru (sputovky), ve kterém se materiál zasílá do laboratoře. Je dobré se přesvědčit, že jsou ve vzorku přítomny hnisavé vločky, protože vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl. Odběr se řádně označí. Sputum má vazkou konzistenci, bělavé vločky hnisu, případně obsahuje i krev (nezaměnit za vodnaté, zpěněné sliny). Sputum je nutné ihned dopravit do laboratoře musí se zpracovat ještě ten samý den.

Odběr stolice pro přímý průkaz Helicobacter pyllori

Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Odběr se řádně označí. Pokud není možno materiál dopravit do laboratoře ihned, uchovává se v lednici.

Odběr bronchioloalveolární laváže

Bronchioalveoalveolární laváž se získává při vyšetření flexibilním bronchoskopem, při kterém se do bronchioalveolárního stromu postižené části plic instiluje 100-300ml fyziologického roztoku zahřátého na 37°C, poté se bronchoalveolární tekutina aspiruje do sterilních polystyrénových/polypropylénových nádobek bez úpravy. Odebraný vzorek by měl být dopraven do laboratoře co nejrychleji.

Odběr kostní dřeně

Kostní dřeň může být odebírána buď nasátím z hrudní kosti (tzv. sternální punkce), nebo nasátím z kosti kyčelní, kde je odebírán i tzv. váleček kostní dřeně při vyšetření, které se nazývá trepanobiopsie. Obě tato vyšetření se provádějí zásadně po místním znecitlivění, což výrazně snižuje jejich bolestivost. Vzorek kostní dřeně se odebírá do sterilních polystyrénových/polypropylénových nádobek bez úpravy. Odebraný vzorek by měl být dopraven do laboratoře co nejrychleji.

Odběr pro bakteriologické vyšetření

Výtěr z tonzil

Sterilním vatovým tampónem se co nejdůkladněji setře povrch obou mandlí. Tampón se nesmí dotknout kořene jazyka, jazyk se podrží dřevěnou špachtlí. Odběr se provádí ráno, nevhodné je kloktání dezinfekčních prostředků a kouření. U pacientů po tonzilektomii se provádí výtěr ze zadní stěny faryngu. Po odběru se zasune tampón do zkumavky nejlépe s transportním médiem či zpět do obalového materiálu

Výtěr z nasofaryngu

Odběr se provádí sterilním vatovým tampónem na drátě, jehož konec po vytáhnutí ze zkumavky se zahne v délce 2-4 cm do cca 90-110° úhlu. Po stlačení jazyka sterilní špachtlí, se zavede tampón za zadní okraj měkkého patra. Tampón se otočí nahoru a otře se sliznice v klenbě nasofaryngu. Po odběru se zasune tampón do zkumavky nejlépe s transportním médiem či zpět do obalového materiál

Výtěr z laryngu

Odběr se provádí sterilním vatovým tampónem na drátě, jehož konec po vytáhnutí ze zkumavky se zahne v délce 3-5 cm do cca 120-150° úhlu. Po stlačení jazyka sterilní špachtlí se zavede tampón do laryngu. Po odběru se zasune tampón do zkumavky nejlépe s transportním médiem či zpět do obalového materiálu.

Výtěr z nosu

Sterilní tampón se zavede postupně do obou nosních dírek a kroutivým pohybem se provede výtěr. Po odběru se zasune tampón do zkumavky nejlépe s transportním médiem či zpět do obalového materiálu.

Výtěr z ucha

Opatrným šroubovitým pohybem se zavede tenký sterilní tampón na drátku do vnějšího zvukovodu. Po odběru zasuneme tampón do zkumavky nejlépe s transportním médiem.

Výtěr ze spojivkového vaku

Spojivkový vak se vytře šroubovitým pohybem navlhčeným sterilním vatovým tampónem. Nabírá se sekret nebo materiál z vřídků.

Stěry z ran a povrchových defektů kůže

Sterilním vatovým tampónem se otře místo zánětu nebo otřeme tkáň na spodině rány po odstranění odumřelého pojiva. Při rozsáhlých defektech doporučujeme provést současně několik odběrů na různých místech (pro každou lokalitu se použije nový tampón).

Výtěry z pochvy

Sterilním vatovým tamponem odebere gynekolog materiál ze zadní poševní klenby/ endocervixu. Tampon vloží do transportního média. Uchovávání: transportní půda 48 hodin při pokojové teplotě Transport : nejlépe neprodleně, jinak 2 hod

Hnisy, tonsilly, punktáty, exsudáty, a ostatní klinický materiál

Tekutý infekční materiál se odebere sterilní punkční stříkačkou a obsah se přenese do sterilní zkumavky. Pokud je materiál hustý, odebere se sterilním vatovým tampónem, který se vloží do transportního média. Další možností je zaslat materiál v injekční stříkačce, ze které po nabrání vzorku vytlačíme vzduch a konec jehly zapíchneme do gumové zátky a přelepíme proti odpadnutí a vložíme do pevné dózy s víkem.Části tkání a orgánů posíláme ve sterilních zkumavkách urgentním transportem do laboratoře.Výtěry na sterilních vatových tamponech musí být co nejrychleji po odběru umístěny do transportního média a uchovávány při laboratorní teplotě.

Anaerobní kultivace

Tekutý materiál odebereme a umístíme do hemokultivační nádobky na anaerobní kultivaci a pošleme přednostně. Další možností je zaslat materiál v injekční stříkačce, ze které po nabrání vzorku vytlačíme vzduch a konec jehly zapíchneme do gumové zátky a přelepíme proti odpadnutí a vložíme do pevné dózy s víkem. Části tkání a orgánů posíláme ve sterilních zkumavkách urgentním transportem do laboratoře. Výtěry na sterilních vatových tamponech musí být co nejrychleji po odběru umístěny do transportního média a uchovávány při pokojové teplotě.

Doporučené množství vzorku

Humorální imunita –základní panel 1 zkumavka - 7 ml
Humorální imunita –rozšířený panel 2 zkumavky - 14 ml
Buněčná imunita- základní panel 1 zkumavka s EDTA - 2 ml a současně
1 zkumavka s Heparinem - 5 ml
Buněčná imunita- rozšířený panel 1 zkumavka s EDTA - 2 ml  a současně
1-2 zkumavky s Heparinem dle požadavků tj. 7 - 10 ml
Likvor - cytologie minimálně 1 ml
Likvor – rozšířený panel 1 zkumavka - 5 ml celkem
Moč (průkaz paraproteinu) 5 ml celkem
Bronchioalveolární laváž 5-10 ml celkem

Operace před transportem

Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku (obzvláště u vzorků s antikoagulanciemi (vyšetření buněčné imunity), kontrolu označení vzorků a vyplnění žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu.