Onkomarkery


Zobrazení tabulkyKarcinoembryonální antigenCEA je glykoprotein, nalézající se ve fetálním endodermálním tkanivu a na povrchu buněk adenokarcinomů trávicího traktu. Zvýšené hodnoty v séru se nacházejí v případech kolorektálního karcinomu, dále v menším % případů u karcinomu prsu, plic, pankreatu a dělohy. Stanovení CEA je vhodný ukazatel pro monitorování v případech, kde byla před operací zjištěna pozitivita. Dojde-li po operaci k vymizení CEA, znamená to, že nádor je s velkou pravděpodobností úplně odstraněn. Přetrvávající resp. obnovená pozitivita CEA svědčí pro přítomnost metastáz nebo pro recidivu tumoru. Zvýšené hodnoty jsou pravidelně nalézány u kuřáků.Zobrazení tabulkyAlfa-1-fetoproteinAFP je embryonální alfa-1-globulin s imunosupresivními účinky, hlavní plasmatický protein počátečního vývoje lidského fétu. V dopělém věku jsou jeho vysoké hodnoty nalézány u hepatocelulárního karcinomu, dále u teratoblastomu, méně často u ca žaludku. Nižší pozitivní hodnoty lze rovněž nalézt v některých případech jaterních lézí (reparace jaterní tkáně po toxickém poškození, cirhosa jater).Zobrazení tabulkyAlfa-2-AP glykoproteinV těhotenství dochází asi k 10násobnému zvýšení tohoto glykoproteinu (synonymum alfa-2-PAG nebo SP-3), který se imunosupresivní úlohou zúčastní ve vztahu matka-plod. Mimo graviditu nalézáme jeho zvýšení u žen používajících orální kontraceptiva. Zvýšení nastává rovněž u některých maligních tumorů (karcinom prsu, plic, melanom, ovariální tumory) u žen i u mužů. Někdy bývá řazen mezi proteiny akutní fáze zánětu, při akutních zánětech může docházet k jeho mírnému vzestupu, podobně jako u chronických jaterních lézí.Tkáňový specifický antigen (TPS)

Sérový TPS je univerzální nádorový marker vhodný především pro dlouhodobé sledování nemocných a hodnocení účinnosti terapie, a to u karcinomů plic, prsu, močového měchýře a dalších malignit. Je přítomen v séru i u některých infekčních onemocnění a u postižení jater.Zobrazení tabulkyBeta-2-mikroglobulin (B2M)Zvýšené hladiny B2M v séru jsou nalézány u onemocnění jater a ledvin. Produkce B2M u leukemií, lymfomů a mnohočetného myelomu předurčuje oblast využití v onkologické praxi. Jeho nevýhodou však je, že do oběhu je ve zvýšené míře uvolňován při buněčné nekróze např. při zánětlivých procesech, při chemoterapii a po aktinoterapii maligních nádorů aj. Dochází tak k nespecifickému zvyšování jeho sérových hladin, což ztěžuje interpretaci. Efekt terapie přetrvává minimálně 3 měsíce. Další využití je v nefrologii: B2M je filtrován přes glomeruly a zpětně vstřebáván v proximálním tubulu. Stanovení B2M v moči je proto velmi citlivým ukazatelem tubulárního poškození ledvin. U transplantací ledvin je vzestup sérové hodnoty signálem rejekce (odloučení) a předchází až 5 dní vlastní klinické projevy.Zobrazení tabulkyCA 15-3Glykoprotein, který je produkován především karcinomy prsu mammy, ev. dalšími adenokarcinomy. Patří k základním markerům pro sledování vývoje onemocnění pacientek s karcinomem prsu. Zvýšení koncentrace tohoto markeru v procesu metastazování často předchází průkazu rozsevu diagnostikovaného zobrazovacími metodami. Jeho hladina obvykle koreluje s hmotou nádoru. Je zvýšen i v séru u některých benigních onemocnění (benigní onemocnění prsu, poškození jater a ledvin, záněty plic, revmatická onemocnění), rovněž fyziologicky v těhotenství.Zobrazení tabulkyCA 19-9Jeho výskyt je charakteristický pro adenokarcinomy pankreatu, žaludku, tlustého střeva, jater a mucinózních nádorů ovaria. Stanovuje se často v kombinaci s CEA. Jeho koncentrace dosahují až více než 100 násobku hodnot cut-off. Využívá se především k monitoraci nemocných.Zobrazení tabulkyCA 125Sérový CA 125 je vyšetřován v rámci screeningu, stagingu a monitorování onemocnění karcinomu ovarií, u dalších gynekologických tumorů (ca těla děložního), u nádorů plic a prsu, speciálně v případě infiltrace pleury či peritonea nádorem, a u hepatocelulárního karcinomu. Rychlý pokles k normálním hladinám během chemoterapie je prediktorem delšího přežití nemocných s ca ovarií.