Žádanky a odběry

Žádanka o imunologické vyšetření

Požadavek na vyšetření vyznačte na žádanku Imunologie ZÚ Ústí n. L. Používány jsou čtyři následující typy žádanek pro jednotlivé oblasti imunologického vyšetření:

A - humorální imunita (PDF)
A1 - humorální imunita, autoimunita (PDF)
A2 - antiinfekční imunita (PDF)
B - buněčná imunita (PDF)
C - vyšetření specifického IgE (PDF)
D - vyšetření likvoru (PDF)
vyšetření lues (PDF)

Používáním autorizovaných žádanek Imunologie ZÚ Ústí n. L. potvrdíte záměr požadovat vyšetření zvolených parametrů u pacienta na tomto pracovišti. Volba laboratoře je právem odesílajícího lékaře. Při vyplňování věnujte pozornost následujícím pokynům:

Údaje v žádance musí být vyplněny podle platné "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, verze 6.0" způsobem odpovídajícím požadavkům na formulář VZP-06/1996 (s. 29 Metodiky). Musí tedy obsahovat vedle jména pacienta jeho RČ, údaj o pojišťovně, Vaše IČZ a č. odbornosti, hlavní a vedlejší dg. podle klasifikace MKN. Žádanka obsahuje potřebné kolonky pro tyto nezbytné údaje.

V případě použití jiného typu žádanky (např. "výměnný list - poukaz" nebo formulář VZP-06) je nutné adresně uvést IMUNOLOGIE ZÚ, pokud míníte vyšetření odeslat na toto pracoviště. Jak získat žádanky? Źádanky je možné stáhnout z těchto stránek, o žádanky je možné napsat, telefonovat, popř. faxovat nebo vložit požadavek k zasílaným vzorkům.

Používaný odběrový systém

Typ materiálu Typ Odběrové zkumavky použití - Vyšetření
Srážlivá žilní krev

Skleněná zkumavka bez antikoagulantu. Např. Vacutainer s červeným víčkem.

Vyšetření humorální imunity- žádanka A
Průkaz nukleových kyselin PCR (CMV,HBV,HCV,HSV,enterovirus) - žádanka A
Vyšetření specifického IgE- žádanka C
 -      “       -        zcela naplněna Vyšetření ECP- žádanka A
Nesrážlivá žilní krev
(EDTA)
Skleněná zkumavka s EDTA.
Např. Vacutainer fialovým víčkem.
Krevní obraz- žádanka B
Imunofenotypizace- žádanka B
Stanovení antitrombocytárních protilátek
- žádanka B
Histamin- žádanka C
Vyšetření humorální imunity - žádanka A
Nevhodné pro: stanovení RF, ELFO, AFP, Anti-IA2
Průkaz nukleových kyselin PCR (EBV,CMV,HBV,HCV,HSV,HHV-6,enterovirus, vyšetření rizikových alel lidského genomu)
- žádanka A
 

Nesrážlivá žilní krev (heparin)

Skleněná zkumavka s heparinem Např. Vacutainer se zeleným víčkem. Imunofenotypizace,funkční testy buněčné imunity- žádanka B
Vyšetření humorální imunity- žádanka A
Nevhodné pro: stanovení RF, ELFO, AFP, Anti-IA2, průkaz nukleových kyselin PCR
Vyšetření specifického IgE- žádanka C

 

Likvor

Polystyrénová / polypropylenová zkumavka bez úpravy. Cytologie, imunochemické a speciální vyšetření likvoru- žádanka D
Průkaz nukleových kyselin PCR (CMV,EBV, HSV,HHV-6, enterovirus) - žádanka D
Moč Polystyrénová / polypropylenová zkumavka bez úpravy. Stanovení paraproteinu, vyšetření humorální imunity- žádanka A
Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy, sterilní. Kultivace moči
Průkaz nukleových kyselin PCR (CMV, chlamydia, borrelia)- žádanka A
Stolice Plastová nádobka na odběr stolice. (vydává odběrová ambulance CIM) Přímý průkaz Helicobacter pyllori- žádanka A
Sliny Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy. Vyšetření humorální imunity- žádanka A, sekreční imunita
Průkaz nukleových kyselin PCR (EBV)- žádanka A
Bronchioalveolární laváž Polystyrénová / polypropylenová nádobka bez úpravy. Imunofenotypizace- žádanka B
Kostní dřeň Skleněná zkumavka s EDTA nebo heparinem příp. s přidáním PBS Imunofenotypizace- žádanka B
Výplach Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy. Průkaz nukleových kyselin PCR (pertusse/parapertusse)- žádanka A
Sputum Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka bez úpravy. Průkaz nukleových kyselin PCR (MBT)- žádanka A
Stěry Polystyrénová / polypropylenová  zkumavka s transportním médiem. Průkaz nukleových kyselin PCR (HSV I/II)
- žádanka A

Příprava pacienta před vyšetřením

Odběr nalačno Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.
Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody). Pro vyšetření hladiny protilátek lze odběr uskutečnit i během dne. Vzorek však nesmí být chylózní či hemolytický.
Ranní moč Střední proud moče po omytí zevního genitálu.
Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem.
Stolice Odběr malého vzorku stolice (velikosti přibližně lískového oříšku) se provádí do speciálního odběrového kontejneru (vydává odběrová ambulance CIM).

Odběr vzorku

Odběry žilní krve

Uzavřený odběrový systém VACUTAINER:

Při použití uzavřeného systému (zkumavek Vacutainer) dle potřeby přiložíme škrtidlo, do držáku se vloží vhodná jehla, provede se venepunkce a potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Turniket je možno odstranit jakmile začne krev vtékat do zkumavky. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla.
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:

 • zkumavky s přísadami
 • zkumavky bez přísad

Pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: EDTA, citrát, heparin, oxalát a fluorid.
Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením.
Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.

Otevřený odběrový systém:

Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže. Provede se venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve a do stříkačky se opatrně nasaje potřebné množství krve (rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly). Je-li třeba odebrat větší množství krve, použije se další stříkačka. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoliv pohybu v žíle. Odebraná krev se ze stříkačky volně vypouští v dostatečném množství do jednotlivých odběrových nádobek podle potřebných druhů a počtu požadovaných odběrů. Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením. Lze použít také techniku, kdy venepunkci provedeme pouze jehlou a krev necháme z jehly volně vytékat přímo do zkumavky podle požadovaných odběrů. V tomto případě je třeba zachovat doporučené pořadí odběrů, jak je uvedeno v odstavci pro uzavřený odběrový systém.
Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly nebo uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.

Odběr žilní krve za zvláštních podmínek

Doporučený postup odběru při současném podávání infuze:
Odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení infuze je 1hod. Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze.

Eosinofilní kationický protein (ECP)
Zvláštní požadavky odběru lze uskutečnit následujícími způsoby:

ODESLÁNĺ VZORKU KRVE:

 • Odběr krve by měl být prováděn do skleněné vakuové odběrové zkumavky. Je důležité, aby nádobka byla zcela naplněna.
 • Po odběru odběrovou zkumavku 5x jemně obrátit.
 • Zaznamenejte čas odběru a do 1 hodiny po odběru dopravte na CIM ZÚ. Při přepravě musí být dodržena teplota 20-25 °C. Teplota nesmí kolísat o více než 1 °C.
 • Vhodná je přeprava v polystyrenovém obalu nebo v termosce.

ODESLÁNĺ ZMRAŽENÉHO SÉRA:

 • Odběr krve by měl být prováděn do skleněné vakuové odběrové zkumavky. Je důležité, aby nádobka byla zcela naplněna.
 • Po odběru odběrovou zkumavku 5x jemně obrátit.
 • Vzorek nechat stát při pokojové teplotě (20-25 °C) 1 až 2 hod.
 • Zcentrifugovat při cca 3200 otáček (1000-1350 g) 10 min. při pokojové teplotě.
 • Oddělit sérum do nové zkumavky a vzorek zamrazit.
 • Zmražený vzorek (suchý led) dopravit na CIM ZÚ.

ODBĚR NA AMBULANCI CIM ZÚ - po objednání.

Tryptáza
V případě suspektní anafylaktické či anafylaktoidní reakce se doporučuje odebrat vzorek srážlivé krve v rozmezí 15 min.- 3 hod. po této reakci. (Pokles hladin k normálním hodnotám se předpokládá během 12-14h po reakci).

Komplement
Vzorek na funkční vyšetření komplementu (CH 50) musí být bezpodmínečně dopraven do laboratoře do 1 hodiny po odběru, případně do doby analýzy uchováván při teplotě -20°C. Při uchovávání déle než 5 dní při teplotě nižší než -40°C. Vzorek se v každém případě musí zpracovat (analýza či uchování) nejdéle do 2h po odběru.

Kryoglobuliny
Vzorek se odebírá výhradně v odběrové místnosti CIM. Odběr musí probíhat v termostatu zahřátou jehlou do předehřáté zkumavky a vzorek se musí ihned uložit do termostatu.

Buněčná imunita - objednávky, odběry
Vyšetření buněčné imunity je nutno objednat: tel. 477 751 819 , nebo u vedoucího oddělení buněčné imunity na tel. 477 751 800/806 . Druhá možnost je doporučena zvláště je-li nutné sdělit podstatné anamnestické údaje a klinické okolnosti.
Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve:

 • EDTA pro imunofenotypizaci, KO a stanovení anti-trombocytárních protilátek
 • heparin pro všechna vyšetření buněčné imunity včetně funkčních testů.

QuantiFERON-TB GOLD
Pro vyšetření jsou používány speciální odběrové zkumavky, které dodáme spolu s podrobnými podmínkami odběru lze telefonicky domluvit na tel. 477 751 819). Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru (po domluvě lze využít naši svozovou službu – p. Rajchl tel. 602 215 986, p. Rajchlová tel. 724 325 038). Před doručením do laboratoře (CIM ZÚ Ústí nad Labem, areál Masarykovy nemocnice, budova S, Na Kabátě 229, Ústí nad Labem-Bukov) musí být vzorek uchováván v teplotním rozmezí 22±°C .

Možné chyby při odběru žilní krve

Chyby při přípravě

 • Pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, která mohou ovlivnit až znemožnit některá stanovení.
 • V době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi obsahující měřený analyt a nebyla přijata dostatečná opatření k zamezení kontaminace vzorku.
 • Pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou ovlivnit stanovení.
 • Nebyla dodržena doporučená doba odběru nebo doporučená příprava pacienta před odběrem.
 • Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži.
 • Nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací.

Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru:
Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace proteinů.

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku:
Hemolýza vadí velké části imunochemických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

Hemolýzu může způsobit:

  • Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku.
  • Použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev násilně aspiruje.
  • Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku.
  • Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky.
  • Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře.
  • Zmrznutí vzorku krve.
  • Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.
  • Použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla.

Odběr likvoru

Pacient je vsedě s opřenýma rukama nebo vleže na boku, kolena jsou co nejvíce přitažena k břichu, záda vyklenutá. Pečlivě se vydezinfikuje bederní část zad. Lumbální jehlou se provede punkce v oblasti mezi trny druhého a třetího nebo čtvrtého bederního obratle. Odběr provádí vždy lékař. Do sterilní zkumavky se odebere asi 5ml mozkomíšního moku, ihned se zazátkuje a zašle do laboratoře. Materiál by měl být odebírán co nejsterilněji a měl by být dopraven do laboratoře co nejrychleji.

Odběr slin

Třicet minut před odběrem slin je doporučeno nejíst, nepít, nečistit si zuby a nekouřit. Uchopte nádobku těsně pod zátkou a zátku odstraňte (vnitřní pouzdro nechte v průhledné odběrové zkumavce) a naplňte nádobku slinami. Uzavřete důkladně zátkou, označte jménem, příjmením a rodným číslem, Pokud nelze nádobku se slinami dopravit ihned do laboratoře, uchovávejte ji v lednici, obsah však nesmí zmrznout. Zaznamenejte dobu odběru slin a také druh a dobu požití jakéhokoliv léku před odběrem.

Odběr sputa

Před odběrem je dobré vypláchnout ústa vodou. Pacient se snaží vykašlat hlenovitý sekret z dolních cest dýchacích do sterilního kontejneru (sputovky), ve kterém se materiál zasílá do laboratoře. Je dobré se přesvědčit, že jsou ve vzorku přítomny hnisavé vločky, protože vyšetřovat pouhé sliny nemá smysl. Odběr se řádně označí. Sputum má vazkou konzistenci, bělavé vločky hnisu, případně obsahuje i krev (nezaměnit za vodnaté, zpěněné sliny). Sputum je nutné ihned dopravit do laboratoře musí se zpracovat ještě ten samý den.

Odběr stolice pro přímý průkaz Helicobacter pyllori

Plastovou lopatičkou se odebere po defekaci kousek stolice velikosti lískového oříšku a ihned se uzavře do plastikového kontejneru. Odběr se řádně označí. Pokud není možno materiál dopravit do laboratoře ihned, uchovává se v lednici.

Doporučené množství vzorku

Humorální imunita –základní panel 1 zkumavka - 7 ml
Humorální imunita –rozšířený panel 2 zkumavky - 14 ml
Buněčná imunita- základní panel 1 zkumavka s EDTA - 2 ml a současně
1 zkumavka s Heparinem - 5 ml
Buněčná imunita- rozšířený panel 1 zkumavka s EDTA - 2 ml  a současně
1-2 zkumavky s Heparinem dle požadavků tj. 7 - 10 ml
Likvor - cytologie minimálně 1 ml
Likvor – rozšířený panel 1 zkumavka - 5 ml celkem
Moč (průkaz paraproteinu) 5 ml celkem
Bronchioalveolární laváž 5-10 ml celkem

Operace před transportem

Po odběru vzorku je vždy nutné provést nezbytné operace, jakou je kontrola bezpečného uzavření vzorku, aby nemohlo dojít k úniku biologického materiálu, promíchání vzorku (obzvláště u vzorků s antikoagulanciemi (vyšetření buněčné imunity), kontrolu označení vzorků a vyplnění žádanek. Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu.

Stabilita vzorků

VYŠETŘENÍ ODEBRANÝ MATERIÁL OPERACE PO ODBĚRU STABILITA / ČAS
Imunoglobuliny a proteiny akutní fáze Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota, 48 h/2-8°C
sérum 3-7 dní/2-8°C, déle při -20°C
- Apolipoproteiny – nemrazit!
Autoprotilátky Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota, 48h/2-8°C
sérum 7 dní/2-8°C, déle při -20°C
- Anti TPO, Anti TG 2 dny / 2-8°C,
déle při -20°C
Antiinfekční protilátky Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota, 3 dny/2-8°C
sérum 7-14 dní/2-8°C, déle při -20°
Tumorové markery Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
sérum 7 dní/2-8°C, déle při -20°C
-AFP 3 dny/2-8°C, déle při -20°C
ELFO, IFIX Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota
sérum max. 7 dní/2-8°C, déle při -20°C
Anti TPO, Anti TG, AFP, CIK Srážlivá žilní krev nechat srážet 2 h při pokojové teplotě
pak uchovávat při 2-8°C
krev 24 h/pokojová teplota
sérum 2-3 dny/2-8°C, déle při -20°C
CH50, ECP, histamin, interleukiny, TNFa Srážlivá žilní krev uchovávat při pokojové teplotě
dopravit do laboratoře do 2h!
krev 1-2 h/pokojová teplota
poté oddělit sérum a ihned zamrazit
Buněčná imunita - základní panel Nesrážlivá žilní krev (kap. 6) uchovávat při pokojové teplotě 48 h/pokojová teplota
Krev / plasma pro PCR Krev / plasma (kap. 6) uchovávat při 2 – 8°C krev 24 h/2-8°C
poté ihned zamrazit s výjimkou borelií
(vzorky pro průkaz borelií
uchovávat 2-8°C 48 h)
Likvor – cytologie Likvor uchovávat při pokojové teplotě
dopravit do laboratoře do 2h!
2 h/pokojová teplota
Likvor
• specifické proteiny
• antiinfekční protilátky
• autoprotilátky
uchovávat při pokojové teplotě při doručení do 2h do laboratoře (cytologie), jinak 2 – 8°C 2 h/pokojová teplota
7 dní/2-8°C, déle při -20°C
BAL BAL uchovávat při pokojové teplotě
dopravit do laboratoře do 2h!
2 h/pokojová teplota
Moč (průkaz paraproteinu) Moč uchovávat při 2 – 8°C 1-7 dní/2-8°C
Stolice Stolice uchovávat při 2 – 8°C 1-3 dny/2-8°C, déle zamrazit

Příjem materiálu

Místnost přijmu materiálu v přízemí vpravo slouží k předání vzorků biologického materiálu odebraných mimo CIM. Vzorky se předávají vždy osobně pracovníkům příjmu laboratoří.
Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin.

Skladování vzorků

Do doby zpracování vzorku během pracovního dne
Do doby zpracování vzorku během pracovního dne se materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci a přímému vlivu slunečního záření a tepla. Vzorky pro vyšetření buněčné imunity a vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé do 12:00 h se skladují při pokojové teplotě. Vzorky pro vyšetření QuantiFERON došlé po 12:00 h se uchovávají v termostatu.

Výjimku tvoří vyšetření ECP, Histaminu, MBL, cytokinů ,CH50 a vzorků pro PCR . V těchto případech je nutné materiál co nejrychleji zcentrifugovat, oddělit sérum či plasmu, přepipetovat je do vhodné nádoby označené příslušným číslem a zamrazit pro vyšetření:

 • ECP, TNF-α, IL-6 ... min -20°C
 • CH50, histamin, MBL, vzorky pro PCR (vyjma borelií) ... min -45°C

Do doby analýzy
Dle podmínek preanalytické fáze se separované vzorky séra či plasmy uchovávají:

 • v lednici (originálních zkumavkách)
 • v lednici po separaci (přepipetované sérum nebo plazma ve skleněných nebo plastových zkumavkách)
 • při pokojové teplotě pro vyšetření buněčné imunity
 • v mrazicím boxu po separaci (přepipetované sérum nebo plazma ve skleněných nebo plastových zkumavkách)
  • ECP, TNF-α, IL-6 ... min -20°C
  • CH50, histamin, MBL, vzorky pro PCR (vyjma borelií) ... min -45°C

Pro separaci se používají jednorázové plastové zkumavky s uzávěrem, do kterých se přepipetuje potřebné množství materiálu.

Za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz
Biologický materiál se pro tyto účely skladuje v lednici v uzavřených zkumavkách po dobu 3 dnů. Vzorky pro případné opakování vyšetření buněčné imunity se skladují 24 h při pokojové teplotě. Pro případné opakování s výjimkou, histaminu, MBL, ECP, cytokinů a komplementu se skladují zamražená séra minimálně po dobu 1 měsíce.